PRAWO
NIERUCHOMOŚCi
blog prawników kancelarii KZZiP

Kiedy można uzyskać odszkodowanie za słupy energetyczne?

Wstęp

W okresie PRL większość inwestycji energetycznych była realizowana przez ówczesne władze i przedsiębiorstwa energetyczne bez poszanowania praw właścicieli gruntów, przez które takie inwestycje przebiegały. Czasami takie zdarzenia miały również miejsce po przemianach 1989 roku. Skutkiem takich praktyki są ciągle występujące sytuacje w których stan prawny urządzeń przesyłowych, a więc nie tylko słupów energetycznych ale i wodociągów, czy gazociągów etc., pozostaje nieuregulowany. Powyższa okoliczność jest w oczywisty sposób niekorzystna dla właścicieli gruntów, którzy muszą znosić uciążliwości związane z posadowieniem urządzeń przesyłowych i wynikającymi z tego strefami ograniczeń w użytkowaniu nieruchomości, nie uzyskując jednocześnie stosownego odszkodowania za doznane ograniczenia.

Czy „słupy energetyczne” uprawniają do uzyskania odszkodowania?

Właściciel nieruchomości na której znajdują się urządzenia przesyłowe o nieuregulowanym stanie prawnym może ubiegać się o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne użytkowanie nieruchomości przez zakład energetyczny. Takie odszkodowanie może być dochodzone przez właściciela nieruchomości maksymalnie za okres do 10 lat wstecz, z uwagi na obowiązujący w prawie okres cywilnym przedawnienia.

Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby uzyskać odszkodowanie za słupy energetyczne?

Podstawowym warunkiem jaki musi zostać spełniony w celu uzyskania odszkodowania, jest nieuregulowany stan prawny urządzeń przesyłowych. Powyższe oznacza, iż w księdze wieczystej nie zostały wpisane prawo służebności lub użytkowanie na rzecz zakładu energetycznego, a także, iż nie została wydana decyzja administracyjna częściowo ograniczająca uprawnienia właściciela działki, poprzez zezwolenia na przeprowadzenie urządzeń przesyłowych przez taką działkę. Musimy się także upewnić, czy poprzedni właściciele nieruchomości nie wyrażali zgody na przeprowadzenie linii energetycznej lub innych urządzeń przesyłowych.


Czy upływ czasu wpływa na możliwość uzyskania odszkodowania?

Tak, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego może dojść do zasiedzenia służebności przez zakład energetyczny korzystał z urządzeń przesyłowych przez okres przekraczający 20 lat (w przypadku, gdy było to wykonywane w dobrej wierze) lub 30 lat. Oczywiście nie każda sytuacja, w której na nieruchomości od ponad trzydziestu lat stoi np. słup energetyczny, oznacza, że doszło do zasiedzenia służebności, nie mniej jednak należy tą okoliczność wyjaśnić.

Czy uzyskanie odszkodowania wymaga wystąpienia na drogę sądową?

Nie zawsze uzyskanie odszkodowania przez właściciela nieruchomości wymagać będzie skierowania sprawy na drogę sądową. W pierwszej kolejności warto zwrócić się do zakładu energetycznego z propozycją uregulowania stanu prawnego urządzeń przesyłowych i zapłaty wynagrodzenia za dotychczasowe korzystanie. Zakład energetyczny najczęściej przedstawia wówczas propozycje ugodową, którą należy ocenić pod możliwości i kosztów uzyskania ewentualnego wyższego odszkodowania na drodze sądowej. Jednocześnie w raz z rozliczeniem dotychczasowych roszczeń, strony najczęściej decydują o uregulowaniu statusu urządzeń przesyłowych na przyszłość, poprzez ustanowienie służebności przesyłu.